Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen Acazia en een klant waarop Acazia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken

Acazia is gerechtigd om de aanbetaling niet te retourneren wanneer een klant deze annuleert. Het is wel mogelijk om de afspraak te verzetten. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Acazia de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. Acazia moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Gebeurd dit niet dan wordt 100% van de behandeling in rekening gebracht. De behandeling dient binnen zes weken alsnog uitgevoerd te worden. De klant is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.

Annulering wegens ziekte

De klant dient minimaal 48 uur van te voren zijn afspraak af te zeggen. De aanbetaling wordt niet geretourneerd. Wanneer de klant binnen 48 uur voorafgaande aan de afspraak annuleert, dient de klant, naast de aanbetaling, het resterende deel (in totaal 100%) van de geboekte behandeling te betalen. Acazia factureert deze kosten en verstuurd deze via e-mail.

Wanneer een klant vanwege acute medische omstandigheden niet kan komen, vervallen de in rekening gebrachte kosten. De klant heeft een doktersschrift nodig om dit aan te kunnen tonen. Hiervoor geldt enkel ziekenhuis opname. 

Afspraken verplaatsen

Indien er een aanbetaling is gedaan, kan de afspraak alleen verplaatst worden voor een zelfde soort behandeling (wenkbrauwbehandeling, lipbehandeling etc.) De aanbetaling kan niet ingezet worden voor het boeken van een andere behandeling. De aanbetaling is 1 jaar geldig. De aanbetaling wordt niet terug gestort wanneer de klant zich afmeldt voor een afspraak. 

Ook wanneer Acazia Clinics de afspraak verplaatst heeft de klant geen recht op het terug krijgen van de aanbetaling. De aanbetaling blijft in het systeem staan onder de voor- en achternaam van de klant en mag 1 jaar na annuleren van de afspraak gebruikt worden door de klant.

Betaling

Acazia vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen (voor de behandelingen) zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via overboeking te voldoen. Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Acazia de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de klant. In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Acazia hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsmail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De klant is verplicht om de betalingen uit te voeren bij het maken van een afspraak of het volgen van een opleiding en gaat hiermee akkoord.

Betaling (sepa) incasso 

Indien aankoop is voltooid en u gekozen heeft voor sepa automatische incasso, gaat u akkoord met het feit dat het bedrag van aankoop, volledig of in termijnen, maandelijkse automatisch van uw rekening afgeschreven wordt. Dit geldt ook voor andere betalingen zoals Paypal of Klarna etc.

Bij niet betalen of storneren van het bedrag, wordt er extra geld in rekening gebracht.

Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode - online masterclass

Acazia Clinics biedt een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een online masterclass je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@acazia.nl 

Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.

Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.Indien je achterloopt met betalingen, dan houdt Acazia het recht je toegang tot de academie te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof.

Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Persoonsgegevens & Privacy

De klant voorziet Acazia vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Acazia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Acazia neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Acazia behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Acazia zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Acazia gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Geheimhouding

Acazia is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Acazia verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Acazia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Acazia is uitgegaan van door de klant verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Er kan dus geen zekerheid gegeven worden dat eigendommen, producten, kleding en accessoires beschermd zijn tegen pigment en andere producten die gebruikt worden binnen pmu. Acazia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Aansprakelijkheid uitvoering permanente make-up/laserbehandelingen

Acazia is niet aansprakelijk voor ontevredenheid van de klant na het uitvoeren van een behandeling. Wel neemt Acazia verantwoordelijkheid om tegemoet te komen met een extra, kosteloze nabehandeling (mits de ontevredenheid aangetoond kan worden op technische fouten) bij dezelfde behandelaar. De verantwoording van het uitvoeren van goede nazorg, na een behandeling, ligt bij de klant zelf.

Ook is Acazia niet verantwoordelijk voor medische risico’s ten volge van een permanente make-up, laserbehandeling of een van alle andere behandelingen wiens wordt aangeboden door Acazia. Wanneer de klant in de behandelruimte aanwezig is en mondeling akkoord geeft op het starten van de behandeling, gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden en neemt de verantwoordelijkheid over alle nazorg, risico’s of complicaties ten gevolge van een door Acazia uitgevoerde behandeling.

Beschadiging en diefstal

Acazia heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Acazia meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn beveiligingscamera’s aanwezig.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee dagen na ontdekking gemeld worden aan Acazia. Acazia zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Acazia zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Acazia de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien Acazia en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Acazia het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Acazia Beauty Academy

Het aanmelden voor een opleiding/masterclass is altijd onder voorbehoud. Wanneer onze opleiding niet door kan gaan, word je hiervan op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe datum aangeboden.

De informatie betreft de opleiding of masterclass ontvang je 4 weken vooraf aan de opleiding.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan alle informatie.

Er worden geen kosten gecrediteerd. Wanneer er wordt afgezien van het volgen van een opleiding worden de in rekening gebrachte kosten nog steeds verplicht te voldoen door de cursist.

Zorg voor ZZP – Klachtencommissie

Mocht u een klacht willen indienen of bezwaar willen maken tegen onze algemene voorwaarden, vragen wij u contact op te nemen met Zorg voor ZZP via info@zorgvoorzzp.nl. Zij zijn een onpartijdige instantie en zullen de aanvraag betreft de klacht of bezwaar verder met de klant/cursist oppakken. Wanneer zij tot een conclusie zijn gekomen dan hoort Acazia van hen en zal Acazia contact opnemen met de klant/cursist.


KVK: 87623900